สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***73
2กัมพูชา1
3พม่า1
4มาเลเซีย1
5อื่น ๆ1
6ไทย1,787
รวม1,864

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น