สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***85
2กัมพูชา1
3พม่า1
4มาเลเซีย1
5อื่น ๆ1
6ไทย1,712
รวม1,801

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น